Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zadarmo

Užitočné rady, ako postupovať pri exekúcii

Trápia vás dlhy a neviete, ako ďalej? Naši špecialisti vás krok za krokom prevedú procesom oddlženia od začiatku až k zdarnému koncu a životu bez dlhov.

Chránime váš majetok a vaše peniaze!

Aj vy patríte medzi dlžníkov, ktorí sa o exekúcii dozvedeli až potom, ako im exekútor zablokoval bankový účet?

Zo dňa na deň ste nemali k dispozícii žiadne peniaze a blížil sa termín splatnosti mesačnej splátky za úver, hypotéku alebo platby spojené s užívaním bytu?

V obdobne stresujúcej situácii by sa nechcel ocitnúť nikto z nás. Práve preto vám na našej stránke ponúkame užitočné rady ako predchádzať takýmto nepríjemnostiam. Aby, ak už je voči vám vedená exekúcia, ste ju dokázali vyriešiť k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Ako postupovať pri exekúcii:
  1. Návrh na zastavenie exekúcie
  2. Žiadosť dlžníka o splátky
  3. Návrh na odklad exekúcie

Dlžník môže zo zákonom ustanovených dôvodov podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie

exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré dlžník môže ku dňu podania návrhu uplatniť.

Ak ste dostali exekúciu, nie ste odpísaný

Od 1.3.2017 sa dlžník môže oddlžiť formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom podľa ustanovenia § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou takéhoto oddlženia je, že voči vám je vedené aspoň jedno exekučné konanie, ktoré je staršie ako jeden rok.