Mám záujem o nezáväznú konzultáciu zadarmo

Od akých dlhov sa nedá oddĺžiť?

  • Výživné na dieťa
  • Zabezpečená pohľadávka
  • Škoda na zdraví alebo úmyselným konaním
  • Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi (nevyplatená mzda)
  • Peňažný trest dlžníka, uložený súdom v rámci trestného zákona
  • Nepeňažné dlhy (napr. dlžník sa zaviazal zhotoviť diela, ktoré však nedodal)
  • Pôžička poskytnutá Centrom právnej pomoci